โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
   
  ร่วมงานกับเรา
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) รับสมัครผู้ร่วมงาน (หลายตำแหน่ง)
  1. นักวิชาการศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  2. ครูโครงการฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  3. เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนาม  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดความเหลื่อมล้ําด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ “ไรซ์ไทยแลนด์”
  ส่งใบสมัคร/เอกสารการสมัคร ได้ที่ E-mail: riece@riped.utcc.ac.th
  สมัครโดยตรงได้ที่
  สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6644 โทรศัพท์มือถือ: 08-3306-5306 โทรสาร: 0-2692-3168
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th
หรือ
สำนักงาน “โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ” ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (ตึกแปดเหลี่ยม) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า) ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th
โทรศัพท์: 02-6976644
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Website: http://riece.org   
Website: http://riped.utcc.ac.th  
Facebook: https://www.facebook.com/RIECEThailand
Google map