ECORSI_CDC

ชื่อโรงเรียน:

สรุปจำนวนแบบ

# จังหวัด โรงเรียน จำนวนตัวอย่าง จำนวนที่เก็บได้ จำนวนที่ปฏิเสธ จำนวนตัวอย่างที่เพิ่ม จำนวน ตย. รวม
1 กาฬสินธุ์ หนองตอกแป้น(กาฬสินธุ์) (46071513) 21 16 1 18 34
2 กาฬสินธุ์ หัวงัว(กาฬสินธุ์) (46070299) 6 6 0 16 22
3 มหาสารคาม บ่อน้อย (44010902) 13 11 0 24 35
4 มหาสารคาม หนองกุง (44020411) 15 9 0 10 19
5 มหาสารคาม หนองสิม (44030404) 17 8 0 7 15
6 มหาสารคาม แก้งแก (44030611) 27 21 2 5 26
7 มหาสารคาม ปลาเดิดปลาปัดสำโรง (44031301) 12 10 0 4 14
8 มหาสารคาม ยางท่าแจ้ง (44031312) 1 0 0 13 13
9 มหาสารคาม โนนเมือง (44031303) 7 6 0 1 7
10 มหาสารคาม ศพด.วัดวังจาน (44031702) 35 33 0 2 35
11 มหาสารคาม แบก(สามัคคี) (44050701) 11 11 0 6 17
12 มหาสารคาม หนองจิก (44061001) 7 6 0 6 12
13 มหาสารคาม หัวนา-สว่าง (44061002) 22 20 0 4 24
14 มหาสารคาม ท่าสองคอน (44010901) 9 7 0 6 13
15 มหาสารคาม หนองปลิง (44011101) 28 24 0 10 34
16 มหาสารคาม ศพด.อบต.หนองโน (44011301) 30 26 2 6 32
17 มหาสารคาม แก่งโกสุม (44030101) 2 1 0 7 8
18 มหาสารคาม สันติสุข (44031402) 9 6 0 8 14
19 มหาสารคาม หนองยาง (44030102) 5 5 0 3 8
20 มหาสารคาม แห่ใต้ (44031401) 2 2 0 9 11
21 มหาสารคาม ยางน้อย (44030211) 12 10 1 6 16
22 มหาสารคาม วัดวังกุง (44030402) 2 2 0 8 10
23 มหาสารคาม วัดสระทอง (44030403) 12 12 1 9 21
24 มหาสารคาม ศพด.บ้านโนนตุ่น-โนนเนาว์ (44031002) 20 19 0 7 26
25 มหาสารคาม เขื่อน (44031011) 13 12 0 10 22
26 มหาสารคาม คุยโพธิ์-กุดน้ำใส (44030103) 4 4 0 5 9
27 มหาสารคาม ศพด.อบต.ดอนกลาง (44031711) 41 35 0 21 56
28 มหาสารคาม วัดสุวรรณมงคล (44040202) 4 4 0 0 4
29 มหาสารคาม บ้านม่วง (44040911) 13 12 0 9 21
30 มหาสารคาม บ้านลาด (44040801) 9 7 0 7 14
31 มหาสารคาม อิตื้อดอนหวายขมิ้น (44040813) 10 9 0 5 14
32 มหาสารคาม บ้านน้ำใส (44041012) 4 1 0 2 3
33 มหาสารคาม โนนสำราญ (44050501) 20 16 0 3 19
34 มหาสารคาม วังน้ำใส (44050712) 12 11 0 9 20
35 มหาสารคาม ดงเค็ง (44060211) 2 1 0 9 10
36 มหาสารคาม บ่อใหญ่ (44060202) 23 19 0 9 28
37 มหาสารคาม โนนทอง-หนองสมบูรณ์ (44061502) 9 8 0 5 13
38 มหาสารคาม วังใหม่ (44061511) 2 1 0 6 7
39 มหาสารคาม วังไฮ-วังทอง (44061505) 6 5 0 1 6
40 มหาสารคาม วัดศาลาทอง (44061503) 10 9 0 1 10
41 มหาสารคาม หนองแซง-โนนทัน (44061504) 2 1 0 9 10
42 มหาสารคาม หนองโก (44061901) 18 16 0 7 23
43 มหาสารคาม หนองตูบ-เปลือย (44061912) 2 1 0 16 17
#