DCCS สรุปจำนวนแบบเด็ก

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ เด็ก

ชื่อตำบล จน.เด็ก เด็ก ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
จน.แบบเก็บได้ตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
Keyin
กลุ่ม ตย.ไม่ใช่ กลุ่ม ตย.จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ40138212113130
2  แก้งแก62430434343430
3  เขวาไร่90544585854540
4  เขื่อน612611373726260
5  คันธารราษฎร์46240242224240
6  ดอนกลาง1098810999988880
7  ดอนเงิน49231242422220
8  ท่าสองคอน47127191912120
9  นาทอง66284322228280
10  บ่อใหญ่50311323231310
11  ยางท่าแจ้ง85403434139390
12  ยางน้อย47231242423230
13  วังใหม่98551565556560
14  ศรีสุข58265313126260
15  หนองกุง31110111111110
16  หนองโก67364404036360
17  หนองจิก72444484844440
18  หนองตอกแป้น70394434339390
19  หนองโน53301313030300
20  หนองปลิง63240252524240
21  หัวขวาง591411252514140
22  หัวงัว92324363632320
23  แห่ใต้42240242424240
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ วันที่ 22-4-2017 เวลา 16:30 น.