โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
   
  รายรับบริจาคเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาควันที่
1Alongkorn X gentlemen for kids200,000
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด