โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

สำหรับผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี สามารถบริจาคได้ดังนี้

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพโดยนายวีระชาติ กิเลนทอง" เลขบัญชี 137-1-11169-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต2 (หอการค้าไทย)

และแจ้งโอนมาที่

- เว็ปไซต์ของโครงการฯ http://riece.org/pay-in-slip/

- ส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-692-3168 หรือ

- ส่ง E-mail มาที่ riece@riped.utcc.ac.th

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาค ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

สำหรับผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี สามารถบริจาคได้ดังนี้


ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยขวาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่บัญชี 176-4-49777-0

และแจ้งโอนมาที่

- เวปไซต์ของโครงการฯ http://riece.org/pay-in-slip/

- ส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-692-3168 หรือ

- ส่ง E-mail มาที่ riece@riped.utcc.ac.th


โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค และหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาค ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ท่านสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคได้ดังนี้

- เว็ปไซต์ของโครงการฯ http://riece.org/pay-in-slip/

- ส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-692-3168 หรือ

- ส่ง E-mail มาที่ riece@riped.utcc.ac.th


โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค และหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาค ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ RIECE Thailand ปีการศึกษา 2560

โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) มีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณที่ดีไม่ตัดสินใจทำในสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนัน ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ปัจจุบันงบประมาณหลักของโครงการฯ มาจากนักธุรกิจชาวไทยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้โครงการฯ ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 เป็นอย่างน้อย โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมต่อไปในอนาคต โดยในการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 โครงการฯ ต้องการงบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ

1. บริหารโครงการฯ จำนวน 1.2 ล้านบาท/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร/ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตลอดจนการขยายผลในอนาคต

  • ยอดบริจาคส่วนบริหารโครงการ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 44,100 บาท                                           

2. การพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด จำนวน 700,000 บาท/ปี เพื่อจัดทำหลักสูตร/แผนการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

  • ยอดบริจาคส่วนการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด ปีการศึกษา 2560 (บาท)               

3. ครูโครงการฯ/การสอน จำนวน 2.1 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดจ้างครูโครงการฯ จำนวน 10 คน

  • ยอดบริจาคส่วนครูไรซ์ไทยแลนด์/การสอน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น (บาท)                                  

4. ฝึกอบรม/ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จำนวน 740,000 บาท/ปี เพื่อจัดการอบรม/นิเทศติดตามผล/ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  • ยอดบริจาคส่วนฝึกอบรม/ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปีการศึกษา 2560 (บาท)  

5. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก - ผู้ใหญ่/บ้าน – โรงเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านหนูน้อย เป็นต้น

  • ยอดบริจาคส่วนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 (บาท)                                    

6. เก็บข้อมูล จำนวน 4.26 ล้านบาท/ปี เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,500 ครัวเรือน

  • ยอดบริจาคส่วนเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 225,000 บาท                                              

**บริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • ยอดบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 33,900 บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ RIECE Thailand ปีการศึกษา 2559