โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ช่องทางการบริจาค

  ช่องทางการบริจาค    
       
  1. สำหรับผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี     
  2. สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี     
       
       – แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค