โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ช่องทางการบริจาค

  ช่องทางการบริจาค    
       
  1. สำหรับผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี     
  2. สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี     
       
  – แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค     
 
   
 
 
  หมายเหตุ:  บริจาคเงินตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไป (ทุกกรณี) สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา