โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

 

 

โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
ต้องการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต (improving efficiency) และลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม (reducing inequality) ของประเทศไปพร้อมๆ กัน