โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

 

 

 

โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
ริเริ่มและดำเนินงานโครงการฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา สร้างทุนชีวิตที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย และขยายผลโครงการฯ ไปสู่พื้นที่อื่นของประเทศ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคได้ในอนาคต