โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป”
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา
2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”

      ไรซ์ไทยแลนด์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถานดูแลเด็กในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมส่งข้อเสนอ “โครงการพัฒนา   และยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย ด้วยหลักสูตรและกระบวนการไฮสโคป (HighScope) เพื่อสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษากับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส” เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับสถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมไรซ์ไทยแลนด์ (ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอศูนย์อบรมไรซ์ไทยแลนด์) และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับสถานศึกษา (ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอยกระดับสถานศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มข้อเสนอศูนย์อบรมไรซ์ไทยแลนด์
    1.1 ดาวน์โหลดเอกสารแบบแยกรายการ
           – คำชี้แจงศูนย์อบรม
           – ตารางงบประมาณศูนย์อบรม
           – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
           – แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานห้องเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
           – เอกสารแนบที่ 1 เงื่อนไขการเป็นศูนย์อบรม
           – เอกสารแนบที่ 2 RIECE Thailand
     1.2 ดาวน์โหลดเอกสารแบบรวมทั้งหมด (zip)
2 .แบบฟอร์มข้อเสนอยกระดับสถานศึกษา
     2.1 ดาวน์โหลดเอกสารแบบแยกรายการ
            – คำชี้แจงยกระดับสถานศึกษา
            – ตารางงบประมาณยกระดับสถานศึกษา
            – แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานห้องเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
            เอกสารแนบที่ 1 RIECE Thailand
      2.2 ดาวน์โหลดเอกสารแบบรวมทั้งหมด (zip)

Social LikeBox & Feed plugin Powered By Weblizar

RIECE- Khonkhen
kdi-details
KDI-details
RIECE-Thailand-rollup
early-qrcode
PAPER-RIECE-DSPM