โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
         Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
                    
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)   การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน     
 
       
  การลงทุนในเด็กปฐมวัย สำคัญต่ออนาคตของชาติอย่างไร
"ไรซ์ไทยแลนด์" ในรายการ" พลิกปมข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS วันที่ 31 มีนาคม 2560
 

ทีมงานรายการ “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” ได้มาถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น โดยเนื้อหารายการในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ

   
 
         
  ข่าว 3 มิติ  "พัฒนาทักษะการศึกษาแบบไฮสโคป"        
 
   
       
  13 พฤษภาคม 2560   15 มิถุนายน 2559    
  โครงการฯ ได้จัดการอบรมการใช้แผนการจัดประสบการณ์ และมอบรางวัล RIECE CENTER ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 15 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัล RIECE CENTER ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับดีเด่น จำนวน 2 ศูนย์ ระดับดีมาก จำนวน 6 ศูนย์ และระดับดี จำนวน 7 ศูนย์ โดยศุนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จะได้รับตัวต่อเลโก้เป็นหนึ่งในรางวัลด้วย ในการนี้โครงการฯ ขอขอบคุณคุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริจาคเลโก้สำหรับให้โครงการฯ ได้นำไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆ ต่อไป   ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการทำงานของโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและออกแบบนโยบายของชาติต่อไปในอนาคต    
          Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>