โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

เอกสารเผยแพร่ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ รวบรวมไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการ เช่น หลักสูตร แผนการสอน คู่มือครูสำหรับพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจจะนำหลักสูตรภายใต้โครงการไปใช้ หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site Training) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามหมวดหมู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เอกสารบางหมวดหมู่ขอจำกัดสิทธิให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site Training) เท่านั้น


หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ (สำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ)


ระดับพัฒนาการและพฤติกรรม


เทคนิคการจัดการชั้นเรียน/เทคนิคการเยี่ยมบ้านเด็ก


แผนผังห้องเรียน สำหรับสถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างห้องเรียนแบบต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ ดังนี้


อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่1    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่2

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 1
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 2
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 4 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 


ดาวโหลดแบบแปลนห้องเรียน
- แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 1 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 1    
- แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 2 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 1  
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 2 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 2
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 3 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 3    
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 4


สมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน/รายชื่อหนังสือนิทาน บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรม “พานิทาน...กลับบ้าน” ตามหลักสูตร โครงการไรซ์ไทยแลนด์ โครงการฯ มีความยินดีจะจัดส่งสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน ให้ท่านทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งพัสดุและข่าวสารอื่นๆ ของโครงการฯ ในอนาคต


และส่งแบบฟอร์มทางจดหมายตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม หรือส่งมาที่อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th


หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ (สำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ)

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน/เทคนิคการเยี่ยมบ้านเด็ก

แผนผังห้องเรียน สำหรับสถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ  ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างห้องเรียนแบบต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ ดังนี้


อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่1    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่2

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 1
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 2
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 4 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 


ดาวโหลดแบบแปลนห้องเรียน
- แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 1 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 1    
- แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 2 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 1  
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 2 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 2
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 3 - แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 3    
- แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 4

สมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน/รายชื่อหนังสือนิทาน บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรม “พานิทาน...กลับบ้าน” ตามหลักสูตร โครงการไรซ์ไทยแลนด์ โครงการฯ มีความยินดีจะจัดส่งสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน ให้ท่านทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งพัสดุและข่าวสารอื่นๆ ของโครงการฯ ในอนาคต


         และส่งแบบฟอร์มทางจดหมายตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม หรือส่งมาที่อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th