โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

เอกสารเผยแพร่

  เอกสารเผยแพร่
  สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site Training) และผู้สนใจที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่คุณภาพ สามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามหมวดหมู่ ดังนี้
    หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ (สำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ)
  – หลักสูตร
  – แผนการสอน
  – ตารางกิจวัตรประจำวัน
  – รายการอุปกรณ์และสื่อในการจัดมุม
  – รายการสื่อฝึกและงบประมาณ
    เทคนิคการจัดการชั้นเรียน/เทคนิคการเยี่ยมบ้านเด็ก
  – เทคนิคการจัดการชั้นเรียน
  – เทคนิคการเยี่ยมบ้านเด็ก
    แผนผังห้องเรียน
      – ดาวน์โหลด
    สมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน/รายชื่อหนังสือนิทาน
  – รายชือหนังสือนิทาน
  – สมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน
  – แบบฟอร์มบันทึกการยืม-คืนนิทาน
    เอกสารสำหรับผู้สนใจเข้าอบรมฯ
  – แบบฟอร์มสมัครอบรม
  – รายละเอียดการอบรม
  – ตารางอบรมเชิงปฎิบัติการ
    เอกสารสำหรับผู้สนใจเข้าดูงาน
  – แบบฟอร์มขอเข้าดูงาน
  – ข้อปฎิบัติการสังเกตการณ์ ศพด.