โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน

  การจัดกิจกรรม PDR (Plan Do Review)

 
       สำหรับคุณครูที่เริ่มต้นใช้การจัดกิจกรรมแบบ HighScope ใหม่ๆ มักจะมีปัญหาเรื่องการเริ่มให้เด็กวางแผน เพราะอะไรๆ ก็ใหม่สำหรับครูและเด็ก แล้วจะเริ่มจัดกิจกรรมอย่างไรดี การวางแผนถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้คุณครูที่กำลังจะเริ่มใช้กิจกรรม รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเจอในขั้นตอนต่างๆ เราจึงจะยกตัวอย่างคำถาม สถานการณ์ที่พบบ่อยๆ และวิธีการแก้ไขมาให้คุณครูได้ศึกษากัน  
 
  1. การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มกระบวนการ
  2. กระบวนการ Plan Do Review (PDR)
  3. การจัดกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเสริมพัฒนาการ
  4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก
  5. การบันทึกพฤติกรรม (ความก้าวหน้าของเด็ก)