โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

อบรม

      โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดอบรมให้แก่ครูปฐมวัยที่สนใจจะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ ไปใช้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site Training) ที่เน้นการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  รูปแบบการอบรม  
  ระยะเวลาในการอบรม: 6 วัน  
       วันที่ 1: บรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ  
       วันที่ 2 – 6: ฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียนโดยทีมนักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน  
       ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารหลักสูตร แผนการสอนสำหรับ 1 ปีการศึกษา รวมถึงสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น  
       ตารางการอบรม  
  ศูนย์อบรม  
  โครงการฯ แบ่งศูนย์อบรมเป็น 2 ประเภท จำแนกตามบริบทของสถานศึกษา  
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในโครงการฯ เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจาก ศพด. ที่ดูแลเด็กช่วงอายุ 2 – 4 ปี  
       โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือสถานศึกษาที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
  รอบอบรม  
 

วันที่

ศูนย์ฝึก

จำนวนที่รับ

สถานะ

ที่พักแนะนำ

  "อยู่ระหว่างยืนยันรอบการอบรม"      
         
 
  *หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด  
     
  ค่าใช้จ่าย  
  โครงการฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเป็นจำนวนเงิน  
       5,700 บาทต่อท่าน รวมอาหารกลางวัน (แต่ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น)  
       9,200 บาทต่อท่าน รวมอาหารกลางวัน และที่พัก 6 คืน โดยโครงการเป็นผู้ประสานงานให้ (แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น)  
  ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหลักสูตร แผนจัดประสบการณ์ ตัวอย่างสมุดยืม – คืนนิทาน ตัวอย่างสมุดบันทึกพัฒนาการ รายการสื่อ ตัวอย่างการจัดห้องเรียน และแบบบันทึก PDR ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น  
     
  สมัครเข้าอบรม  
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร  
  สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (ON-SITE TRAINNING) แบบออนไลน์  
     
  ส่งใบสมัคร  
  ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่  
       อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ  
       แฟ็กซ์ 0-2692-3168  
     
  โอนเงิน  
       ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี  
       โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท เลขบัญชี 671-2-13923-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2  
     
  แจ้งโอนเงิน  
  ผู้อบรมที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารแจ้งโอนเงินได้ที่  แจ้งการโอนเงิน หรือ  
       อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ  
       แฟ็กซ์ 0-2692-3168  
  **ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องสมัครเข้าอบรม/ส่งใบสมัคร โอนเงิน และแจ้งโอนเงิน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**  
     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  
  สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6644 โทรศัพท์มือถือ: 08-3306-5306 โทรสาร: 0-2692-3168
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th