โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
  รอบอบรม
 

2

  View calendarDownload iCal | Add to Google Calendar 

 
รอบที่วันที่ศูนย์อบรม ศพด.ตำบลหนองตอกแป้นแผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
120 ม.ค.-1 ก.พ. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


4 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
224 ก.พ. - 8 มี.ค. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 9 ที่


9 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
32-14 มิ.ย. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
430 มิ.ย.–12 ก.ค. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
518-30 ส.ค. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
68-20 ก.ย. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
729 ก.ย.–12 ต.ค. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
810-22 พ.ย. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
915-27 ธ.ค. 62ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
1019-30 ม.ค. 63ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
1110-21 ก.พ. 63
(10 วัน)
ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
12 8-20 มี.ค. 63ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 12 ที่


12 ที่


เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
 

4   View calendarDownload iCal | Add to Google Calendar 
 

 
รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกอบรม อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย)แผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
120 ม.ค.-1 ก.พ. 62 ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 9 ที่


9 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
224 ก.พ. - 8 มี.ค. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 9 ที่


9 ที่


32-14 มิ.ย. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
430 มิ.ย.–12 ก.ค. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
518-30 ส.ค. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
68-20 ก.ย. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
710-22 พ.ย. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
815-27 ธ.ค. 62ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
919-30 ม.ค. 63ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
1010-21 ก.พ. 63
(10 วัน)
ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

MAP 12 ที่


12 ที่


เซ็นเทล ปาลิโอ้
โทร.
09-8393-2696
 

3  View calendarDownload iCal | Add to Google Calendar 

 
รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด แผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
120 ม.ค. 1 ก.พ. 62 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

4 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
210 - 22 ก.พ. 62 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

5 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
32-14 มิ.ย. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
430 มิ.ย.–12 ก.ค. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
518-30 ส.ค. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
68-20 ก.ย. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
710-22 พ.ย. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
815-27 ธ.ค. 62โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
919 - 30 ม.ค. 63โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
1010 - 21 ก.พ. 63
(10 วัน)
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP12 ที่

12 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
  *หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด

รายละเอียดการอบรม

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดอบรมให้แก่บุคลากรทางศึกษาและผู้ที่สนใจจะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ ไปใช้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site Training) ที่เน้นการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม: 11 วัน

 •  วันที่ 1: บรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ
 •  วันที่ 2 – 11: ฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียนโดยทีม นักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารหลักสูตร แผนการสอนสำหรับ 1 ปีการศึกษา รวมถึงสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น

ศูนย์อบรม

โครงการฯ แบ่งศูนย์อบรมเป็น 2 ประเภท จำแนกตามบริบทของสถานศึกษา

 •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในโครงการฯ เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจาก ศพด. ที่ดูแลเด็กช่วงอายุ 2 - 4 ปี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม
 •  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือสถานศึกษาที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รอบอบรม

*หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด


แผนที่

ดูงาน โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) หรือ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษากระบวนการทำงานทั้งในส่วนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ และกระบวนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสูดในการศึกษากระบวนการทำงาน โครงการฯ ขอชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.1 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 1 1.2 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  และกระบวนการการสำรวจและเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัยของโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 2 บุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานสามารถเลือกรูปแบบที่ 1.1 หรือ 1.2 ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความสนใจหรือนโยบายของหน่วยงาน 2. เพื่อความคล่องตัว โครงการฯ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 3. ในการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลงพื้นที่ร่วมกับทีมนักวิจัย ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์ ศพด. และ ข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัย 4. ในการศึกษางานกระบวนการทำงานของโครงการฯ  ทีมงานเน้นให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขการเคารพบุคคล สถานที่ และภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยและคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการของหลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ที่ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมกับเด็ก ดังนั้น คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมิอาจให้การต้อนรับหรือดูแลท่านได้เมื่อต้องเป็นผู้นำกิจกรรม หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเด็ก 5. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน โครงการฯ มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด หากบุคคลหรือหน่วยงานต้องการคำแนะนำเรื่องเส้นทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรืออาหารว่าง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่แนะนำเส้นทาง แนะนำที่พัก  และแนะนำร้านอาหาร 6. เนื่องจากทีมงานของโครงการฯ มีจำนวนไม่มากและต้องปฏิบัติงานในภาคสนามไปพร้อมๆ กัน หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการศึกษาดูงาน โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) ขอความกรุณาศึกษาข้อมูลจากเอกสารด้านล่าง ตามลำดับ

กรอกแบบฟอร์มขอเข้าดูงานออนไลน์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเข้าดูงาน (หลังจากกรอกข้อมูล ส่งกลับมาที่โทรสาร: 02- 692-3168 หรืออีเมล riece@riped.utcc.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ไรซ์ไทยแลนด์มีค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็นจำนวนเงิน

 •  8,900  บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน แต่ผู้อบรมจัดหาที่พัก, รถรับ-ส่งเอง)
 • 15,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องคู่ 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)
 • 18,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องเดี่ยว 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)

*ทุกรูปแบบไม่รวมอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น และค่าเดินทางไป-กลับ จากหน่วยงานต้นสังกัด* ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหลักสูตร แผนจัดประสบการณ์ ตัวอย่างสมุดยืม - คืนนิทาน ตัวอย่างสมุดบันทึกพัฒนาการ รายการสื่อ ตัวอย่างการจัดห้องเรียน และแบบบันทึก PDR ที่ไรซ์ไทยแลนด์จัดทำขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องเรียน 1 ห้อง (ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และระบบติดตาม)

สมัครเข้าอบรม

ส่งใบสมัคร ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่

 • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ
 • แฟ็กซ์ 0-2692-3168

โอนเงิน ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี โครงการลดความเลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เลขบัญชี 030-0-31676-7 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


แจ้งโอนเงิน ผู้อบรมที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารแจ้งโอนเงินได้ที่ แจ้งการโอนเงิน หรือ

 • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ
 • แฟ็กซ์ 0-2692-3168

**ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องสมัครเข้าอบรม/ส่งใบสมัคร โอนเงิน และแจ้งโอนเงิน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2697-6644 โทรศัพท์มือถือ: 08-3306-5306 โทรสาร: 0-2692-3168 E-mail: riece@riped.utcc.ac.th