โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

รายละเอียดการอบรม

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดอบรมให้แก่บุคลากรทางศึกษาและผู้ที่สนใจจะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ ไปใช้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site Training) ที่เน้นการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม: 11 วัน

  •  วันที่ 1: บรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ
  •  วันที่ 2 – 11: ฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียนโดยทีม นักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารหลักสูตร แผนการสอนสำหรับ 1 ปีการศึกษา รวมถึงสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (on-site training)

ศูนย์อบรม

โครงการฯ แบ่งศูนย์อบรมเป็น 2 ประเภท จำแนกตามบริบทของสถานศึกษา

  •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในโครงการฯ เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจาก ศพด. ที่ดูแลเด็กช่วงอายุ 2 - 4 ปี
  •  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือสถานศึกษาที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รอบอบรม

*หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด


แผนที่

ดูงาน

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) หรือ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษากระบวนการทำงานทั้งในส่วนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ และกระบวนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อประสิทธิภาพสูงสูดในการศึกษากระบวนการทำงาน โครงการฯ ขอชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
    1.1 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 1
    1.2 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  และกระบวนการการสำรวจและเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัยของโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 2
บุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานสามารถเลือกรูปแบบที่ 1.1 หรือ 1.2 ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความสนใจหรือนโยบายของหน่วยงาน
2. เพื่อความคล่องตัว โครงการฯ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
3. ในการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลงพื้นที่ร่วมกับทีมนักวิจัย ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์ ศพด. และ ข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัย
4. ในการศึกษางานกระบวนการทำงานของโครงการฯ  ทีมงานเน้นให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขการเคารพบุคคล สถานที่ และภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยและคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการของหลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ที่ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมกับเด็ก ดังนั้น คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมิอาจให้การต้อนรับหรือดูแลท่านได้เมื่อต้องเป็นผู้นำกิจกรรม หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเด็ก
5. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน โครงการฯ มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด หากบุคคลหรือหน่วยงานต้องการคำแนะนำเรื่องเส้นทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรืออาหารว่าง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่แนะนำเส้นทาง แนะนำที่พัก  และแนะนำร้านอาหาร
6. เนื่องจากทีมงานของโครงการฯ มีจำนวนไม่มากและต้องปฏิบัติงานในภาคสนามไปพร้อมๆ กัน หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการศึกษาดูงาน โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) ขอความกรุณาศึกษาข้อมูลจากเอกสารด้านล่าง ตามลำดับ

กรอกแบบฟอร์มขอเข้าดูงานออนไลน์
ดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มขอเข้าดูงาน

(หลังจากกรอกข้อมูล ส่งกลับมาที่โทรสาร: 02- 692-3168 หรืออีเมล riece@riped.utcc.ac.th

 

รอบอบรม

รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกแผนที่จำนวนที่รับสถานะที่พักแนะนำ
1 17 - 29 มิ.ย.61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
28 - 20 ก.ค. 61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
319 - 31 ส.ค. 61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
49 - 21 ก.ย.61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
530 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
618 - 30 พ.ย. 61 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
710 - 21 ธ..ค.61 (10)*1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
820 ม.ค. 1 ก.พ. 62 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
910 - 22 ก.พ. 62 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232
103 - 15 มี.ค .62 1. ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

2. ศพด.อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

3. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
แผนที่

แผนที่


แผนที่
8 ที่


6 ที่


12 ที่

ว่าง 8 ที่


ว่าง 6 ที่


ว่าง 12 ที่

เวชรักษ์ รีสอร์ท
โทร.08-6368-1275,
09-1860-4594
แผนที่แบบรูปภาพ


ชื่นใจอพาร์ตเม้นท์
โทร. 08-9418-5183/
043-526232

*หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

โครงการฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเป็นจำนวนเงิน

  • 7,000 บาทต่อท่าน รวมอาหารกลางวัน (แต่ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น)
  • 13,000 บาทต่อท่าน รวมอาหารกลางวัน และที่พัก 13 คืน โดยโครงการเป็นผู้ประสานงานให้ (แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น)

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหลักสูตร แผนจัดประสบการณ์ ตัวอย่างสมุดยืม - คืนนิทาน ตัวอย่างสมุดบันทึกพัฒนาการ รายการสื่อ ตัวอย่างการจัดห้องเรียน และแบบบันทึก PDR ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องเรียน 1 ห้อง (ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และระบบติดตาม)

สมัครเข้าอบรม

ส่งใบสมัคร

ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่

  • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ
  • แฟ็กซ์ 0-2692-3168

โอนเงิน

ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท เลขบัญชี 671-2-13923-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2


แจ้งโอนเงิน

ผู้อบรมที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารแจ้งโอนเงินได้ที่ แจ้งการโอนเงิน หรือ

  • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th หรือ
  • แฟ็กซ์ 0-2692-3168

**ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องสมัครเข้าอบรม/ส่งใบสมัคร โอนเงิน และแจ้งโอนเงิน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6644 โทรศัพท์มือถือ: 08-3306-5306 โทรสาร: 0-2692-3168
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th