โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
  รอบอบรม
 

2

  View calendarDownload iCal | Add to Google Calendar 

 
รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกอบรม ศพด.ตำบลหนองตอกแป้นแผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
111 - 22 ธ.ค. 66ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 0 ที่


0 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
221 ม.ค. - 2 ก.พ. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 0 ที่


0 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
318 ก.พ. - 1 มี.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 0 ที่


0 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
410 - 22 มี.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 0 ที่


0 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
516 - 28 มิ.ย. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
67 - 19 ก.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
74 - 16 ส.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
81 - 13 ก.ย. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
929 ก.ย. - 11 ต.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
1027 ต.ค. - 8 พ.ย. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
1124 พ.ย. - 6 ธ.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


9 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
1215 - 27 ธ.ค. 67ศพด.หนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

MAP 15 ที่


15 ที่


เอนกาย รีสอร์ท
โทร.093-752-8873
   
  3  View calendarDownload iCal | Add to Google Calendar 
 
รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดแผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
1 21 ม.ค.-2 ก.พ. 67โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP30 ที่

30 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
211-23 ก.พ. 67โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP30 ที่

30 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
319-31 พ.ค.67โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP30 ที่

30 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
49-21 มิ.ย.67โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP30 ที่

27 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
530 มิ.ย.-12 ก.ค.67โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000MAP30 ที่

30 ที่

พรมแสนวิเศษเพลส
โทร. 043-511963/
09-3564-7979
   
  View calendar |  Download iCal | Add to Google Calendar 
 
รอบที่วันที่ศูนย์อบรม โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาแผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
114 - 27 ม.ค. 67 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140

MAP 0 ที่


0 ที่


sometime รีสอร์ท
โทร
08-2334-1863 แมกไม้รีสอร์ท
โทร
08-1498-0998
230 มิ.ย. - 12 ก.ค. 67โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140

MAP 21 ที่


21 ที่


sometime รีสอร์ท
โทร
08-2334-1863 แมกไม้รีสอร์ท
โทร
08-1498-0998
312 - 21 ม.ค. 67โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140

MAP 21 ที่


21 ที่


sometime รีสอร์ท
โทร
08-2334-1863 แมกไม้รีสอร์ท
โทร
08-1498-0998
  View calendar |  Download iCal | Add to Google Calendar 
 
รอบที่วันที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานแผนที่จำนวนที่รับสถานะ (ว่าง)ที่พักแนะนำ
121 ม.ค.- 2 ก.พ. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 0 ที่


0 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
211 - 23 ก.พ. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 0 ที่


0 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
310 - 22 มี.ค.67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 0 ที่


0 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
416 - 28 มิ.ย. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
507 - 28 ก.ค. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
604 - 16 ก.ค. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
701 - 13 ก.ย. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
824 พ.ย. - 06 ธ.ค. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
915 - 27 ธ.ค. 67โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

MAP 20 ที่


20 ที่


โรงแรม B2 โทร.1328
  *หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด

รายละเอียดการอบรม

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดอบรมให้แก่บุคลากรทางศึกษาและผู้ที่สนใจจะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ ไปใช้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site Training) ที่เน้นการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม: 11 วัน

  •  วันที่ 1: บรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ
  •  วันที่ 2 – 11: ฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียนโดยทีม นักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารหลักสูตร แผนการสอนสำหรับ 1 ปีการศึกษา รวมถึงสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น

ศูนย์อบรม

โครงการฯ แบ่งศูนย์อบรมเป็น 2 ประเภท จำแนกตามบริบทของสถานศึกษา

  •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในโครงการฯ เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจาก ศพด. ที่ดูแลเด็กช่วงอายุ 2 - 4 ปี
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม
  •  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เหมาะสำหรับผู้ฝึกอบรมจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือสถานศึกษาที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เอกสารโครงการฯ

*หมายเหตุ รายการที่พักที่โครงการฯ แนะนำ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น โครงการฯ มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่พักแต่อย่างใด

 

 

ดูงาน โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) หรือ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษากระบวนการทำงานทั้งในส่วนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ และกระบวนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสูดในการศึกษากระบวนการทำงาน โครงการฯ ขอชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.1 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 1 1.2 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  และกระบวนการการสำรวจและเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัยของโครงการฯ กำหนดการดูงาน แบบที่ 2 บุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานสามารถเลือกรูปแบบที่ 1.1 หรือ 1.2 ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความสนใจหรือนโยบายของหน่วยงาน 2. เพื่อความคล่องตัว โครงการฯ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 3. ในการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลงพื้นที่ร่วมกับทีมนักวิจัย ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์ ศพด. และ ข้อปฏิบัติการสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลร่วมกับทีมนักวิจัย 4. ในการศึกษางานกระบวนการทำงานของโครงการฯ  ทีมงานเน้นให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขการเคารพบุคคล สถานที่ และภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยและคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการของหลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ที่ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมกับเด็ก ดังนั้น คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมิอาจให้การต้อนรับหรือดูแลท่านได้เมื่อต้องเป็นผู้นำกิจกรรม หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเด็ก 5. การศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน โครงการฯ มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด หากบุคคลหรือหน่วยงานต้องการคำแนะนำเรื่องเส้นทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรืออาหารว่าง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่แนะนำเส้นทาง แนะนำที่พัก  และแนะนำร้านอาหาร 6. เนื่องจากทีมงานของโครงการฯ มีจำนวนไม่มากและต้องปฏิบัติงานในภาคสนามไปพร้อมๆ กัน หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการศึกษาดูงาน โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) ขอความกรุณาศึกษาข้อมูลจากเอกสารด้านล่าง ตามลำดับ

ติดต่อเพื่อขอนัดหมายเข้าดูงานที่ โทร.02-697-6644 หรือ อีเมล riece@riped.utcc.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ไรซ์ไทยแลนด์มีค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็นจำนวนเงิน

  • 15,000  บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน, ผู้อบรมบริหารจัดการที่พักและการเดินทางเอง)
  • 19,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน และที่พัก 13 คืน, ไรซ์ไทยแลนด์บริหารจัดการที่พักและการเดินทางให้)

*ทุกรูปแบบไม่รวมอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น และค่าเดินทางไป-กลับ จากหน่วยงานต้นสังกัด* ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหลักสูตร แผนจัดประสบการณ์ ตัวอย่างสมุดยืม - คืนนิทาน ตัวอย่างสมุดบันทึกพัฒนาการ รายการสื่อ ตัวอย่างการจัดห้องเรียน และแบบบันทึก PDR ที่ไรซ์ไทยแลนด์จัดทำขึ้น

 

สมัครเข้าอบรม

ส่งใบสมัคร ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่

  • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th

โอนเงิน ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เลขบัญชี 137-1-11169-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต2 (หอการค้า)


แจ้งโอนเงิน ผู้อบรมที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารแจ้งโอนเงินได้ที่ แจ้งการโอนเงิน หรือ

  • อีเมล riece@riped.utcc.ac.th

**ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องสมัครเข้าอบรม/ส่งใบสมัคร โอนเงิน และแจ้งโอนเงิน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2697-6644  อีเมล riece@riped.utcc.ac.th