โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

รายละเอียดงานวิจัย  

ในฐานะโครงการพัฒนาที่มีงานวิจัยควบคู่ไปด้วย โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้เก็บข้อมูลเด็กกลุ่มตัวอย่างซึ่งสุ่มเลือกจากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ  ต่อเนื่องทุกปี (panel data)  เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับหลักสูตรภายใต้โครงการฯ อันจะช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ โดยเป้าหมายของการติดตามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดิมไปจนกระทั่งพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ ก็เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยในอดีตมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีต้นทุนชีวิตที่ดีและเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวิจารณญาณที่ดีไม่ตัดสินผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด  การติดการพนัน ขณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลและการวิจัยที่เป็นระบบของโครงการฯ จะประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ตราบจนเมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการฯ หวังว่าผลการวิจัยจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรและทางการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนพัฒนาทักษะการดูแลและการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับเด็กให้ดียิ่งขึ้น ... เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

โครงการฯ วางแผนที่จะจัดเก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำ (longitudinal data) ของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน ทุกๆ ปี เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน  โครงการฯต้องการให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในโครงการฯนี้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดเก็บต่อสาธารณะได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี หลังจากที่เริ่มเก็บข้อมูล ในการนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. แบบสอบถามครัวเรือน
2. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
3. แบบสอบถามครูผู้สอน
4. แบบสอบถามสถานศึกษา

ผลงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ปรึกษาโครงการฯ
Prof. James J. Heckmanรศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าโครงการ
Prof. Robert M. Townsendนางสาววารุณี เครือประดิษฐ์
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์อ.สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์อ.สุธารา มะลิยา
คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัยอ.รำไพ ไชยพาลี
อ.ดร.พิศมร กิเลนทอง
ดร.ภัทรพรรณ อดทน
อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
อ.ดร.วศิณี ธรรมศิริ
อ.ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี
อ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
อ.ปิยาภรณ์ กังสดาร
อ.บงกชกร ศุภเกสร
ทีมนักวิจัยทำเนียบนักวิจัยทำเนียบครูโครงการฯ
นายวัลลภ ปรางค์ทองนางสาววิภา มาดีนางสาวกนกกาญจน์ คำมี
นางสาววาสิณี จันทร์ธรนางสาวปาริชาต นุ้ยบุตรนางสาวกาญจนา ดีสร้อย
นางสาวขนิษฐา บุญสนองนางสาวศิราณี อาแวกาจินายกิตติ จันทร์เรือง
นางสาวพัชรี อาญาเมืองนางสาวกมลรัตน์ พรหมมีนางสาวจุฑาศิริ เมืองหนองหว้า
นางสาวปฐมาพร นิพนธ์ศักดิ์นางสาวทิพวรรณ ทองสันต์นางสาวเจียรไน ภูจอมจิตร
นางสาวกุลโสม สาคอนางสาวรจนา ลีประโคนนางสาวนิภาพร พันกินรี
นางสาวไฟรุส อับดุลเลาะห์นายกฤษดา นันทพลนางสาวบุษบง ศิริบัติ
นางสาวจิรัฐติกาล การสร้างนายอำพล เจริญลาภนางสาวเบญจวรรณ อ่อนสุวันนา
นายวารินทร์ เอรารัมนายสุทธิพงษ์ หวังผลนางสาวปวีณา เอกสัน
นางสาวพรพรรณ แสงชาตินางสาวพิสมัย ภูวันนา
นางสาวปวีณา เอกสันนางสาวพลอยไพลิน พัฒนโชติ
นางสาวสุดารัตน์ จันทรศิรินางสาวภาวินี ขานมา
นางสาวยุภาพร วิเศษชูนางสาวมะลิสา ใหม่คามิ
นางสาววิสุพร พันนาดีนางสาวรัชนก ปะทะโก
นางสาวภัทราพร ทีฆบุญญานางสาวลัดดาพร ใสนอก
นางสาววาสนา ซอคำศรีนายเลิศมนตรี คำสุข
นางสาวกาญจนา ชัยมูล นางสาววรรณิศา โสภัย
นางสาววรารัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์นางสาววรัญญา เมคัน
นายวิษุวรรต ชูจันทร์นางสาววราภรณ์ นาถมทอง
นายวรุตม์ สามารถนางสาวศิริพร ฉลาดแย้ม
Ms.Thi Ngoc Tu Dinhนางสาวสายฝน จินาบุญ
นายเพชร อาภรณ์พัฒนพงศ์นางสาวสาวิตรี หารอาษา
นางสาวสิริพร นาสิงทอง
นางสาวสุกัญญา จันทร์เสถียร
นางสาวสุดารัตน์ จันทรศิริ
นายสุทธิวัตร เศรษฐสิงห์
นางสาวสุธามาศ ไสยมรรคา
นางสาวสุนิสา บุญหล้า
นางสาวอรพรรณ ทิพพิชัย
นางสาวอัจจิมา จันทะมาลา
นางสาวอุไรวรรณ ดวงมา

1. สำหรับผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี สามารถบริจาคได้ดังนี้

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค

- บริจาคแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ


ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท เลขบัญชี 671-2-13923-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2 และแจ้งโอนมาที่

- เวปไซต์ของโครงการฯ http://riece.org/pay-in-slip/

- ส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-692-3168 หรือ

- ส่ง E-mail มาที่ riece@riped.utcc.ac.th


2. สำหรับผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี สามารถบริจาคได้ดังนี้

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค

- บริจาคแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ


ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 176-4-49777-0 สาขาห้วยขวาง และแจ้งโอนมาที่

- เวปไซต์ของโครงการฯ http://riece.org/pay-in-slip/

- ส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-692-3168 หรือ

- ส่ง E-mail มาที่ riece@riped.utcc.ac.th


โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค และหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาค

ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ร่วมงานกับเรา

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) รับสมัครผู้ร่วมงาน (หลายตำแหน่ง)

1. นักวิชาการศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)(รายละเอียดเพิ่มเติม)
2. ครูโครงการฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
3. เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนาม (รายละเอียดเพิ่มเติม)

หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดความเหลื่อมล้ําด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ส่งใบสมัคร/เอกสารการสมัคร ได้ที่ E-mail: riece@riped.utcc.ac.th

สมัครโดยตรงได้ที่
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 21 ชั้น 7 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6644 โทรศัพท์มือถือ: 08-3306-5306 โทรสาร: 0-2692-3168
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th
หรือ
สำนักงาน “โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ” ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (ตึกแปดเหลี่ยม) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า) ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
E-mail: riece@riped.utcc.ac.th
โทรศัพท์: 02-6976644
ข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://riece.org
Website: http://riped.utcc.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/RIECEThailand
Google map