โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

รายละเอียดงานวิจัย

  รายละเอียดงานวิจัย  
  ในฐานะโครงการพัฒนาที่มีงานวิจัยควบคู่ไปด้วย โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้เก็บข้อมูลเด็กกลุ่มตัวอย่างซึ่งสุ่มเลือกจากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ  ต่อเนื่องทุกปี (panel data)  เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับหลักสูตรภายใต้โครงการฯ อันจะช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ โดยเป้าหมายของการติดตามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดิมไปจนกระทั่งพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ ก็เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต
  ทั้งนี้ โครงการฯ จะเป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยในอดีตมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีต้นทุนชีวิตที่ดีและเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวิจารณญาณที่ดีไม่ตัดสินผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด  การติดการพนัน ขณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลและการวิจัยที่เป็นระบบของโครงการฯ จะประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ตราบจนเมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการฯ หวังว่าผลการวิจัยจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรและทางการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนพัฒนาทักษะการดูแลและการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับเด็กให้ดียิ่งขึ้น … เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  โครงการฯ วางแผนที่จะจัดเก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำ (longitudinal data) ของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน ทุกๆ ปี เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน  โครงการฯต้องการให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในโครงการฯนี้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดเก็บต่อสาธารณะได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี หลังจากที่เริ่มเก็บข้อมูล ในการนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้
  1. แบบสอบถามครัวเรือน
2. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
3. แบบสอบถามครูผู้สอน
4. แบบสอบถามสถานศึกษา
 
  ผลงาน