โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

payment-transfer-trainning

   
 

กรุณากรอกอีเมล์ของท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(ONSITE TRAINNING)

อีเมล์*

กรุณาเลือกไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน