โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ONSITE TRAINNING FORM

     
  สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (ON-SITE TRAINNING) ออนไลน์  
 

ข้อมูลผู้สมัคร

 นาย นาง นางสาวชื่อ นามสกุล

 เพศชาย เพศหญิง   อายุ

 เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailand ไม่เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailand
 มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคป ไม่มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคป

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถืออีเมล์


ตำแหน่ง

 ครู ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย อื่นๆ ระบุ


หน่วยงาน/สังกัด

 โรงเรียน/ศพด.

 อื่นๆ


ปัจจุบันดูแลเด็กช่วงอายุ

 2-3 ขวบ 3-4 ขวบ 4-5 ขวบ 5-6 ขวบ มากกว่า 6 ขวบ


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/แขวงจังหวัด


รอบอบรม

ขอสมัครเข้าอบรมระหว่างวันที่  ถึง      **เช็ครอบการอบรม**

สถานที่ฝึกอบรม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด.เขต1 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 7,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
 13,000 บาท (รวมค่าที่พัก 13 คืน)


วิธีชำระเงิน

 โอนเงินเข้าบัญชี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท เลขบัญชี 671-2-13923-2 ธ.กสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2 (ภายใน 3 วัน)
 เงินสด (ชำระในวันอบรมวันแรก)


ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

 ที่อยู่เดียวกับที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
 โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/แขวง จังหวัด