โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ตารางกิจวัตรประจำวัน

  ตารางกิจวัตรประจำวัน    (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
เวลากิจกรรมรายละเอียด

7.00 - 8.45

- รับเด็ก
- ครูสวัสดี ทักทายผู้ปกครอง รับเด็ก สังเกตและตรวจสุขภาพเด็ก
- เด็กเก็บกระเปา ของใช้ส่วนตัวและคืนหนังสือนิทาน
- เด็กเล่นกลางแจ้ง นอกห้องเรียน/สนามเด็กเล่น ช่วยกันทําความสะอาด เก็บขยะ รดน้ําต้นไม้

8.45 - 9.10
- เคารพธงชาติ
- เช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง
- ครูพาเด็กเคารพธงชาติ, สวดมนต์
- เช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง
- ครูพาเด็กกายบริหาร, ออกกําลังกาย
- ครูพาเด็กทํากิจกรรมเช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง (ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
9.10 - 9.20- เตรียมตัวก่อนเรียนรู้- เด็กดื่มนม/รับประทานอาหารว่าง, ล้างมือ, เข้าห้องน้ํา
9.20 - 9.35- กลุ่มใหญ่- ครูพาเด็กทํากิจกรรมกลุ่มใหญ่ เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้


9.35 - 10.40


- เสรี และ กลุ่มย่อย
- วางแผน (5 นาที) เด็กเลือกมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
- ปฏิบัติ (40 นาที) เด็กลงมือทํากิจกรรมตามมุมที่วางแผน
ขณะเดียวกันครูพาเด็กทํากิจกรรมกลุ่มย่อยวันละ 1 กลุ่ม (ประมาณ 15 - 20 นาที)
- เล่นแล้วเก็บ (10 นาที) ครูร้องเพลง หรือเปิดเพลงเบา ๆ ให้สัญญาณ เด็กเก็บของเล่นและทําความสะอาดด้วยตนเอง
- ทบทวน (10 นาที) เด็กนําเสนอความคิดและผลงาน บอกเล่าสิ่งที่ไปปฏิบัติในมุม และตอบคําถาม
10.40 - 11.10 - เล่นสนุกนอกห้องเรียน - ครูพาเด็กทํากิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน (กิจกรรมกลางแจ้ง)
- เด็กล้างมือทําความสะอาดร่างกาย เตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวัน
11.10 - 11.30- พักเที่ยง- เด็ก ๆ รับประทานอาหารกลางวัน
11.30 –11.50- เตรียมตัวก่อนนอน- เด็กล้างมือ, ล้างหน้า, แปรงฟัน, อาบน้ํา, ปูที่นอน, ดื่มนม
11.50- 12.00 - พานิทานกลับบ้าน - เด็กเลือกนิทานที่สนใจมาเตรียมไว้ให้ครูลงบันทึกเพื่อยืมกลับบ้าน
12.00 - 14.00 - นอนพักผ่อน- ครูเล่านิทานก่อนนอน, พาเด็กสวดมนต์, เปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ และให้เด็กนอนพักผ่อน
14.00 - 14.30 - ตื่นนอน- เด็กเก็บที่นอน, ล้างหน้า, ทาแป้ง, รับประทานอาหารว่าง


14.30 - 15.00


- สดชื่นหลังตื่นนอน
- ครูพาเด็กร้องเพลง, เล่านิทาน, สนทนาทบทวนถึงเรื่องดี ๆ ที่หนูทํา, สะท้อนการเรียนรู้ก่อนกลับบ้าน
- ครูแจกหนังสือนิทานพร้อมสมุดบันทึก (เล่มสีฟ้า) ให้เด็กเอาไปใส่กระเป่า
- ครูชักชวนให้เด็กเล่นเกมการละเล่นที่มีกติกาหรือเล่นเกมการศึกษาที่สอดคล้องกับหน่วยและเรื่องที่เรียนรู้ในวันนี้
- เด็กๆ ช่วยกันทําความสะอาด, รดน้ําต้นไม้, เล่นอิสระ, รอผู้ปกครองมารับ
15.00 - 16.00- ส่งเด็กกลับบ้าน- ครูสนทนา พูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับเด็กกลับบ้าน