โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Project Management 2560

  รายรับบริจาคเพื่อการบริหารโครงการฯ ปีการศึกษา 2560
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารโครงการฯ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1.2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น  44,100 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาควันที่
1อ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร39,10019/09/2560
2อาจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 5,00022/12/2560
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด