โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

donation-year2559

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ RIECE Thailand ปีการศึกษา 2559  
  โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) มีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ของประเทศ  เพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณที่ดีไม่ตัดสินใจทำในสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด  การติดการพนัน ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ปัจจุบันงบประมาณหลักของโครงการฯ มาจากนักธุรกิจชาวไทยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทั้งนี้โครงการฯ ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 เป็นอย่างน้อย โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมต่อไปในอนาคต โดยในการดำเนินงานปีการศึกษา 2559 โครงการฯ ต้องการงบประมาณทั้งสิ้น 13.9 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ
 
     
  1. บริหารโครงการฯ จำนวน 2 ล้านบาท/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร/ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตลอดจนการขยายผลในอนาคต    
     ยอดบริจาคส่วนบริหารโครงการ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 30,999 บาท   
 
 
  2. การพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด จำนวน 1 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดทำหลักสูตร/แผนการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
     ยอดบริจาคส่วนการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท  
 
 
  3. ครูโครงการฯ/การสอน จำนวน 3.6 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดจ้างครูโครงการฯ จำนวน 20 คน  
     ยอดบริจาคส่วนครูโครงการฯ/การสอน ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น (บาท)  
 
 
  4. ฝึกอบรม/ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จำนวน 1.9 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดการอบรม/นิเทศติดตามผล/ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
     ยอดบริจาคส่วนฝึกอบรม/ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น (บาท)  
 
 
  5. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์  จำนวน 1 ล้านบาท/ปี เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผู้ใหญ่/บ้าน – โรงเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านหนูน้อย เป็นต้น  
     ยอดบริจาคส่วนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท   
 
 
  6. เก็บข้อมูล จำนวน 4.4 ล้านบาท/ปี เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,500 ครัวเรือน  
     ยอดบริจาคส่วนเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 770,000 บาท  
 
 
       – บริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
             ยอดบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ Lego ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท