โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

toys-2559

  รายรับบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559 ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาคปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาคหมายเหตุ
1ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000
2ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด