โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

toys-2560

  รายรับบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2560
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อไม้บล๊อกและ LEGO ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาคปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น  33,900 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาควันที่บริจาค
1เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย17,70014/12/60
2ไม่ประสงค์ออกนาม3,20031/10/60
3ไม่ประสงค์ออกนาม10,00023/09/60
4ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000 03/05/60
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด