โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

development 2560

  รายรับบริจาคเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด ปีการศึกษา 2560
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนอย่างละเอียด ปีการศึกษา 2560 จำนวน 700,000 บาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น (บาท)
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาควันที่
1
2
3
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด