โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Project Management 2559

  รายรับบริจาคเพื่อการบริหารโครงการฯ ปีการศึกษา 2559
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารโครงการฯ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 30,999 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาคหมายเหตุ
1นางช่อทิพย์ อิวาซากิ999
2ไม่ประสงค์ออกนาม15,000
3ไม่ประสงค์ออกนาม5,000
4ไม่ประสงค์ออกนาม10,000
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด