โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

survey-2559

  รายรับบริจาคเพื่อการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4.4 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 770,000 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาคหมายเหตุ


1495,000
2 ไม่ประสงค์ออกนาม 150,000
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด