โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

survey-2560

  รายรับบริจาคเพื่อการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2560
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4.26 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคและยอดเงินบริจาคแล้ว ดังนี้
   
  ยอดบริจาค ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 225,000 บาท
 
ลำดับที่นามผู้บริจาคยอดบริจาควันที่บริจาค
1ไม่ประสงค์ออกนาม100,000


225,000


325,000


425,000


525,000


625,000
  อย่างไรก็ตาม ยอดเงินนี้ เป็นส่วนที่โครงการฯ ขอรับบริจาคเพิ่มเติม มิได้รวมกับเงินทุนเริ่มต้นที่ได้จากนักธุรกิจชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใด