โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ผังห้องเรียน

แผนผังห้องเรียน

  สำหรับสถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ  ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างห้องเรียนแบบต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ ดังนี้
 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่1    ชมภาพมุมมอง 3 มิติ แบบที่2

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.1) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 1 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 1
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน แบบที่ 2
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางไม่เกิน 51-80 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.2) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 2 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 3 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ไม่เกิน 81-100 คน แบบแบ่ง 4 ห้องเรียน
(อ้างอิงแบบ สถ.ศพด.3) มาตราส่วน 1:100
ดาวน์โหลด


 


  – แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 1  – แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 1            
  – แบบแปลนห้องเล็กแบ่ง 2  – แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 1
  – แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 2 – แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 2 แบบที่ 2
  – แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 3 – แบบแปลนห้องกลางแบ่ง 3             
  – แบบแปลนห้องใหญ่แบ่ง 4                                   (Update by admin 30-05-60)