โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ (สำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ)

    โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือ "ไรซ์ไทยแลนด์" จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก 4 ช่วงอายุ ได้แก่  2-3 ปี 3-4 ปี 4-5 ปี และ 5-6 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูได้นำไปใช้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยแผนฯ แต่ละช่วงอายุประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 20 หน่วย สำหรับ 20 สัปดาห์
    แผนการจัดประสบการณ์ทั้งหมด ออกแบบโดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรได้รับ และเน้นทักษะที่จำเป็นต่อการต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต อาทิ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการวางแผน ทักษะการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ทักษะเหล่านี้เด็กๆ จะได้รับผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับตารางกิจวัตรประจำวัน อาทิ กิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมพานิทาน…กลับบ้าน โดยแต่ละกิจกรรมจะปรากฏประสบการณ์สำคัญ (KDI) ที่เด็กจะได้รับเมื่อได้ลงมือทำกิจกรรมนั้นๆ
    เนื่องจากการใช้แผนการสอนให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องประกอบกับการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ดังนั้น โครงการฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การใช้แผนการสอนสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมของโครงการฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใดเผยแพร่เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
   
    ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site training) ที่ประสงค์จะนำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ตามหลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ไปใช้  โปรดล๊อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล