โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ทีมงาน

  ที่ปรึกษาโครงการ    
  Prof. James J. Heckman
Prof. Robert M. Townsend
รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง     หัวหน้าโครงการ
นางสาววารุณี เครือประดิษฐ์
อ.สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค
อ.สุธารา มะลิยา
อ.รำไพ ไชยพาลี
ดร.ภัทรพรรณ อดทน
อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
อ.ดร.วศิณี ธรรมศิริ
อ.ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี
อ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
อ.ปิยาภรณ์ กังสดาร
อ.บงกชกร ศุภเกสร
     
    ทีมนักวิจัย
    นายวัลลภ ปรางค์ทอง
นางสาววาสิณี จันทร์ธร
นางสาวขนิษฐา บุญสนอง
นางสาวพัชรี อาญาเมือง
นางสาวปฐมาพร  นิพนธ์ศักดิ์
นางสาวกุลโสม สาคอ
นางสาวไฟรุส อับดุลเลาะห์
นางสาวจิรัฐติกาล การสร้าง
นายวารินทร์ เอรารัม
นางสาวปวีณา เอกสัน
นางสาวสุดารัตน์ จันทรศิริ
นางสาวยุภาพร วิเศษชู
นางสาวพิสมัย ภูวันนา
นางสาววิสุพร พันนาดี
นางสาวภัทราพร  ทีฆบุญญา
นางสาววาสนา  ซอคำศรี
นางสาวกาญจนา ชัยมูล
นางสาววรารัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์
นายวิษุวรรต ชูจันทร์
นายวรุตม์  สามารถ
Ms.Thi Ngoc Tu Dinh
นายเพชร อาภรณ์พัฒนพงศ์
       
    ทำเนียบนักวิจัย  
    นางสาววิภา มาดี
นางสาวปาริชาต นุ้ยบุตร
นางสาวศิราณี  อาแวกาจิ
นางสาวกมลรัตน์ พรหมมี
นางสาวทิพวรรณ ทองสันต์
นางสาวรจนา ลีประโคน
นายกฤษดา นันทพล
นายอำพล เจริญลาภ
นายสุทธิพงษ์ หวังผล
 
       
    ทำเนียบครูโครงการฯ  
    นางสาวกนกกาญจน์ คำมี
นางสาวกาญจนา ดีสร้อย
นายกิตติ  จันทร์เรือง
นางสาวจุฑาศิริ เมืองหนองหว้า
นางสาวเจียรไน ภูจอมจิตร
นางสาวนิภาพร พันกินรี
นางสาวบุษบง ศิริบัติ
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนสุวันนา
นางสาวปวีณา เอกสัน
นางสาวพลอยไพลิน พัฒนโชติ
นางสาวภาวินี ขานมา
นางสาวมะลิสา ใหม่คามิ
นางสาวรัชนก ปะทะโก
นางสาวลัดดาพร ใสนอก
นายเลิศมนตรี คำสุข
นางสาววรรณิศา โสภัย
นางสาววรัญญา เมคัน
นางสาววราภรณ์ นาถมทอง
นางสาวศิริพร ฉลาดแย้ม
นางสาวสายฝน จินาบุญ
นางสาวสาวิตรี หารอาษา
นางสาวสิริพร นาสิงทอง
นางสาวสุกัญญา จันทร์เสถียร
นางสาวสุดารัตน์ จันทรศิริ
นายสุทธิวัตร เศรษฐสิงห์
นางสาวสุธามาศ ไสยมรรคา
นางสาวสุนิสา บุญหล้า
นางสาวอรพรรณ ทิพพิชัย
นางสาวอัจจิมา จันทะมาลา
นางสาวอุไรวรรณ ดวงมา