โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ทีมงาน

  ที่ปรึกษาโครงการ    
  Prof. James J. Heckman
Prof. Robert M. Townsend
รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง     หัวหน้าโครงการ
อาจารย์สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค
อาจารย์รำไพ ไชยพาลี
อาจารย์สุธารา มะลิยา
นางสาววารุณี เครือประดิษฐ์
ดร.ภัทรพรรณ อดทน
อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
อ.ดร.วศิณี ธรรมศิริ
อ.ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี
ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
       
    นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร
นางสาวบงกชกร ศุภเกสร
นายวัลลภ ปรางค์ทอง
นางสาววาสิณี จันทร์ธร
นางสาวขนิษฐา บุญสนอง
นางสาวปาริชาต นุ้ยบุตร
นางสาวพัชรี อาญาเมือง
นางสาวปฐมาพร  นิพนธ์ศักดิ์
นางสาวกุลโสม สาคอ
นางสาวไฟรุส อับดุลเลาะห์
นายวิษุวรรต ชูจันทร์
นายวรุตม์ สามารถ
นายสุทธิพงษ์  หวังผล
นางสาวจิรัฐติกาล การสร้าง
นายวารินทร์ เอรารัม
นางสาวศิราณี  อาแวกาจิ
Ms.Thi Ngoc Tu Dinh