โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

test

สมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน/รายชื่อหนังสือนิทาน

บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรม “พานิทาน…กลับบ้าน” ตามหลักสูตร โครงการไรซ์ไทยแลนด์ โครงการฯ มีความยินดีจะจัดส่งสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน ให้ท่านทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับสมุดบันทึกยืม-คืนนิทาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งพัสดุและข่าวสารอื่นๆ ของโครงการฯ ในอนาคต


         และส่งแบบฟอร์มทางจดหมายตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม หรือส่งมาที่อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th