โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

test

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

ไรซ์ไทยแลนด์มีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเป็นจำนวนเงิน

  •  8,900  บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน แต่ผู้อบรมจัดหาที่พัก, รถรับ-ส่งเอง)
  • 15,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องคู่ 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)
  • 18,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องเดี่ยว 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)

*ทุกรูปแบบไม่รวมอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อเย็น และค่าเดินทางไป-กลับ จากหน่วยงานต้นสังกัด*
ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหลักสูตร แผนจัดประสบการณ์ ตัวอย่างสมุดยืม – คืนนิทาน ตัวอย่างสมุดบันทึกพัฒนาการ รายการสื่อ ตัวอย่างการจัดห้องเรียน และแบบบันทึก PDR ที่ไรซ์ไทยแลนด์จัดทำขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องเรียน 1 ห้อง (ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และระบบติดตาม)