โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
              Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
           
    วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)   การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน     
   
         
    ทีมงานรายการ “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” ได้มาถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น โดยเนื้อหารายการในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ อ่านต่อ   ข่าว 3 มิติ  "พัฒนาทักษะการศึกษาแบบไฮสโคป"    
   
   
         
    23 มิถุนายน 2559   15 มิถุนายน 2559    
    ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการทำงานของโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและออกแบบนโยบายของชาติต่อไปในอนาคต   ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการทำงานของโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและออกแบบนโยบายของชาติต่อไปในอนาคต    
            Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>