โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery2

         Page 4 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
    2 ธันวาคม 2558   27 พฤศจิกายน 2558    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง – โนนทัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง – หนองสมบูรณ์ คือตัวอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทางโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 -9 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีครูโครงการได้เข้าสังเกตการณ์ ฝึกเป็นผู้นำชั้นเรียนและสามารถนำทักษะไปใช้ในศูนย์ฯ ของตนได้ [read more=”อ่านต่อ” less=”ย้อนกลับ”] ซึ่งคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง กล่าวกับโครงการว่าการอบรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับตนเป็นอย่างมาก เพราะเด็กๆ ในศูนย์ต้นแบบซึ่งได้รับการเรียนการสอนผ่านกระบวนไฮสโคป มีทักษะและพัฒนาการแตกต่างจากเด็กๆ ในศูนย์ฯ ของตนเองอย่างมาก หลังจากการอบรมคุณครูจึงได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมมาใช้ในศูนย์ฯ ของตน และพบว่าเด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแง่ที่สามารถเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ …แม้ว่าคุณครูทั้งสองท่านจะเพิ่งเริ่มต้น แต่สำหรับโครงการฯ การที่คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีครูของโครงการ สามารถจัดกระบวนการไฮสโคปได้เองถือเป็นความสำเร็จของโครงการฯ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม โครงการฯ จะจัดอบรมให้กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพราะความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย [/read]   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย เป็นหนึ่งในศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบหน่วยซึ่งระบุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ที่ทางโครงการจัดทำขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลุ่มทดลองที่โครงการส่งครูปฐมวัยไปเป็นผู้จัดการเรียนการสอนภายในศูนย์ (โดยวิธีการสุ่มเลือก) [read more=”อ่านต่อ” less=”ย้อนกลับ”] อย่างไรก็ตาม โครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากท่านนายก อบต. นักวิชาการ คุณครูประจำ ศพด. และผู้เกี่ยวข้อง ทำให้ในเวลานี้สามารถขยายจำนวนห้องเรียนที่จัดกระบวนการรู้แบบไฮสโคปจาก 1 ห้อง เป็น 6 ห้อง ซึ่งเป็นทั้งหมดของศูนย์ได้สำเร็จ… นี่อาจเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการที่โครงการฯ เลือกนำมาใช้นั้นได้รับการยอมรับแล้ว [/read]    
     
           
      16 พฤศจิกายน 2558   16 พฤศจิกายน 2558    
      ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และได้พูดคุยกับผู้ปกครองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก หลังจากได้รับหลักสูตรภายใต้โครงการ โดยผู้ปกครองเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือเวลาเก็บของ เด็กจะร้องเพลงเก็บของพร้อมกับเก็บของเล่นไปด้วย[read more=”อ่านต่อ” less=”ย้อนกลับ”] โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องบอกให้ทำเหมือนเมื่อก่อน ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งกล่าวถึงโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี ทำให้เด็กๆ อยากมาเรียนมากขึ้น รู้สึกเสียดายที่เมื่อก่อนไม่ได้เรียนหลักสูตรเช่นนี้ และหากมีโอกาสก็จะชักชวนคนที่รู้จักให้พาลูกหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ เสียงตอบรับจากผู้ปกครองนอกจากจะทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำงานแล้ว ยังทำให้พวกเราได้ข้อมูลที่นำมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะข้อมูลที่ได้จากผู้ปกครองคือเสียงสะท้อนที่ดีที่สุดเสียงหนึ่งที่ช่วยบอกเราว่าสิ่งที่เราทำมีคุณค่าแค่ไหน [/read]   วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคุณอังกูร บุณยะโอภาส ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ จ.กำแพงเพชร ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกระบวนการไฮสโคป ภายใต้หลักสูตรของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณทั้งสองท่าน ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการฯ เป็นอย่างดี    
     
          Page 4 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>