โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery2

         Page 4 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
    2 ธันวาคม 2558   27 พฤศจิกายน 2558    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง – โนนทัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง – หนองสมบูรณ์ คือตัวอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทางโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 -9 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีครูโครงการได้เข้าสังเกตการณ์ ฝึกเป็นผู้นำชั้นเรียนและสามารถนำทักษะไปใช้ในศูนย์ฯ ของตนได้ อ่านต่อ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย เป็นหนึ่งในศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบหน่วยซึ่งระบุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ที่ทางโครงการจัดทำขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลุ่มทดลองที่โครงการส่งครูปฐมวัยไปเป็นผู้จัดการเรียนการสอนภายในศูนย์ (โดยวิธีการสุ่มเลือก) อ่านต่อ    
     
           
      16 พฤศจิกายน 2558   16 พฤศจิกายน 2558    
      ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และได้พูดคุยกับผู้ปกครองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก หลังจากได้รับหลักสูตรภายใต้โครงการ โดยผู้ปกครองเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือเวลาเก็บของ เด็กจะร้องเพลงเก็บของพร้อมกับเก็บของเล่นไปด้วยอ่านต่อ   วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคุณอังกูร บุณยะโอภาส ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ จ.กำแพงเพชร ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกระบวนการไฮสโคป ภายใต้หลักสูตรของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณทั้งสองท่าน ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการฯ เป็นอย่างดี    
     
          Page 4 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>