โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery3

         Page 3 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
      21 ธันวาคม 2558   19 ธันวาคม 2558    
      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และรศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ [read more=”อ่านต่อ” less=”ย้อนกลับ”]ในการนี้โครงการฯ ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้การต้อนรับทีมงานของโครงการฯ ด้วยดีมาตลอด โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้นจะสร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ ให้กับบุคลากรในศูนย์ฯ หนองตอกแป้นเอง และบุคลากรในศูนย์ฯ อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงศูนย์ฯ ที่มีความสนใจจะนำหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ไปใช้ในอนาคตด้วย[/read]   บรรยากาศการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับคุณครูคู่ชั้น และคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีครูโครงการฯ ที่โครงการลดความเหลื่อมด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพจัดขึ้น    
     
           
      9 ธันวาคม 2558   5 ตุลาคม 2558    
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลิง หนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเริ่มต้นใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางไฮสโคป ภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ ได้ตั้งแต่ในภาคการศึกษาแรกโดยไม่มีครูของโครงการฯ และสามารถพัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ดียิ่งขึ้น หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
  จำนวนศูนย์ที่ไม่มีครูโครงการฯ ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯได้เพิ่มขึ้นจาก 7 แห่ง เป็น 17 แห่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 19 แห่งที่มีครูของโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯได้ทุกแห่ง ส่วนในศูนย์ที่ไม่มีครูโครงการฯ ในระยะแรกมีเพียง 7 แห่ง ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ แต่เป็นที่น่ายินดีว่า หลังจากที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 5 – 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา จำนวนศูนย์ที่ไม่มีครูโครงการฯ ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครวการฯได้เพิ่มขึ้นจาก 7 แห่ง เป็น 17 แห่ง    
           
             
     
          Page 3 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>