โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery4

         Page 2 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
      8-9 กุมภาพันธ์ 2559    25 มกราคม 2559    
      บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน“โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ” หรือ “ไรซ์ไทยแลนด์” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในโอกาสนี้ โครงการฯ ขอกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการศึกษา คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ทีมงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และการสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคในอนาคต   ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ แก่เด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยแผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนดหน่วยการเรียนรู้ในแต่สัปดาห์ (ตลอดภาคการศึกษา) ที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนั้น จึงช่วยให้คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุได้เป็นอย่างดี (ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้หน่วยดินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวาไร่ และภาพกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยผักสวนครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุง    
     
           
      18 มกราคม 2559   13 มกราคม 2559    
      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพได้มีโอกาสต้อนรับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยท่านอธิการบดีได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้นหนึ่งในศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการฯในการนี้ โครงการฯขอขอบพระคุณที่ท่านอธิการบดีเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลที่มีรากฐานจากงานวิจัย   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย ในฐานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจากห้องเรียนที่ใช้หลักสูตรภายใต้โครงการฯ ในโอกาสนี้ โครงการฯ ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรและกระบวนการสอนภายใต้โครงการฯ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเริ่มต้นของการขยายผล และหวังว่าโครงการฯ จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับปฐมวัย    
     
          Page 2 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>